表面张力仪 | 界面张力仪 | LB膜分析仪 - 全球领先的表面张力测量技术

热线:021-66110810,66110819,66110690,13564362870 Email: info@vizai.cn

荣誉客户/Honor customers

               

拜耳公司

               

同济大学

                

联合大学

                

美国保洁

                

美国强生

               

瑞士罗氏

当前位置首页 > 新闻中心

合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——结论、致谢!

来源:上海谓载 浏览 15 次 发布时间:2021-11-18

四、结论


核-壳纳米颗粒(或粘土结构)的稳定自组装形成,姜黄素位于核中,纳米粘土位于电晕中。粒子的典型尺寸为150 nm,表面带负电(zeta电位~25 mV)。通过zeta电位(如图3所示)、自组装系统的能量(如图5(B)和6(B)所示)、20天内的恒定DLS计数率(如ESI†中的图S3所示),确认颗粒(由0.05%纳米粘土形成)的稳定性,以及20天后拍摄的SEM图像的类似粒度分布(如ESI†中的图S4所示)。组装证明了疏水(核)和亲水(壳)粒子与软可调界面区共存。自组装的主要原因是姜黄素纳米颗粒之间的主要吸引力和纳米粘土片提供的排斥力之间的复杂平衡。疏水区和亲水区之间的界面区域在形成和稳定过程中起着关键作用。它充分平衡了排斥屏障与姜黄素纳米颗粒中普遍存在的疏水吸引力(如图5(A)和6(A)所示),这阻止了姜黄素纳米颗粒的聚集并导致粘粒组装的形成。一些粘土颗粒的自组装被发现对纳米粘土团的大小很敏感,因为它调节了系统中的排斥力。对于这些结构的稳定形成,存在一个临界阈值大小的纳米粘土团簇(L<80nm和s<100nm)。随着粘土颗粒自组装电位的增大,一些粘土颗粒的自组装电位降低。简言之,我们最终证明,即使在没有任何表面活性剂的情况下,当相互作用力被调整以引起微妙的平衡时,在无机粘土血小板存在的情况下也可以形成脂质体样结构或稳定的姜黄素纳米粒。所形成的粘粒结构在生物物理学领域可能有不同的应用。粘土小体组件预计对系统的pH值敏感,因此它可能适用于将装载在堆芯中的货物运送到目标位置。

图6足迹直径对粘粒组件的影响。(A) 作为界面区域厚度函数的能量变化(L¼60 nm,T¼298 K,f¼0.5,姜黄素纳米颗粒半径R¼50 nm,疏水衰减长度x0¼1 nm,界面张力¼40 mN m-1)。(B) 粘粒–粘粒相互作用作为粒间分离D的函数,使用方程(5)计算。对于更大的封装外形直径,能量最小值变得更深,对于大于100 nm的s,能量最小值变得更有吸引力。


致谢


这项工作得到了尼赫鲁大学授予NP的访客奖学金的支持。NP和KR承认印度政府科学技术部的激励教员奖。我们感谢Akanksha Sharma博士在该大学高级研究仪器设备的SEM测量方面提供的帮助。NP感谢Matthias Weiss教授的实验室设施和有用的讨论。


参考


1 Y. Gao, C. Berciu, Y. Kuang, J. Shi, D. Nicastro and B. Xu, ACS Nano, 2013, 7, 9055–9063.


2 G. Helgesen, E. Svasand and A. T. Skjeltorp, J. Phys.: Condens. Matter, 2008, 20, 204127, DOI: 10.1088/0953-8984/20/20/ 204127.


3 M. Grzelczak, J. Vermant, E. M. Furst and L. M. Liz-Mirzan, ACS Nano, 2010, 4, 3591–3605.


4 A. K. Boal, F. Ilhan, J. E. DeRouchey, T. Thurn-Albrecht, T. P. Russell and V. M. Rotello, Nature, 2000, 404, 746–748.


5 Y. Xia, T. D. Nguyen, M. Yang, B. Lee, A. Santos, P. Podsiadlo, Z. Tang, S. C. Glotzer and N. A. Kotov, Nat. Nanotechnol., 2011, 6, 580–587.


6 G. M. Whitesides and B. Grzybowski, Science, 2002, 295, 2418.


7 E. E. Meyer, K. J. Rosenberg and J. Israelachvili, PNAS, 2006, 103, 15739–15746.


8 N. I. Lebovka, Adv. Polym. Sci., 2014, 255, 57–96.


9 A. S. Iglesias, M. Grzelczak, T. Altantzis, B. Goris, J. PerezJuste, S. Bals, G. V. Tendeloo, G. V. Stephan, H. Donaldson Jr, B. F. Chmelka, J. N. Israelachvili and L. M. Liz-Marzan, ACS Nano, 2012, 12, 11059–11065.


10 A. Laouini, C. Jaafar-Maalej, I. Limayem-Blouza, S. Sfar, C. Charcosset and H. Fessi, J. Colloid Sci. Biotechnol., 2012, 1, 147–168.


11 T. M. Allena and P. R. Cullis, Adv. Drug Delivery Rev., 2013, 65, 36–48.


12 M. J. Ostro and P. R. Cullis, Am. J. Hosp. Pharm., 1989, 46, 1576–1587.


13 A. Samad, Y. Sultana and M. Aqil, Curr. Drug Delivery, 2007, 4, 297–305.


14 P. da Silva Malheiros, D. J. Daroit and A. Brandelli, Trends Food Sci. Technol., 2010, 21, 284–292.


15 Z. Nie, A. Petukhova and E. Kumacheva, Nat. Nanotechnol., 2010, 5, 15–25.


16 E. Busseron, Y. Ruff, E. Moulin and N. Giuseppone, Nanoscale, 2013, 5, 7098–7140.


17 M. Rad-Malekshahi, L. Lempsink, M. Amidi, W. E. Hennink and E. Mastrobattista, Bioconjugate Chem., 2016, 27, 3–18.


18 R. M. Gorgoll, T. Tsubota, K. Harano and E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 7568–7571.


19 W. Lewandowski, M. Fruhnert, J. Mieczkowski, C. Rockstuhl and E. G´orecka, Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ ncomms7590.


20 M. M. Yallapu, M. Jaggi and S. C. Chauhan, Curr. Pharm. Des., 2013, 19, 1994–2010.


21 Y. Manolova, V. Deneva, L. Antonov, E. Drakalska, D. Momekova and N. Lambov, Spectrochim. Acta, Part A, 2014, 132, 815–820.


22 P. Anand, A. B. Kunnumakkara, R. A. Newman and B. B. Aggarwal, Mol. Pharm., 2007, 4, 807.


23 H. Hatcher, R. Planalp, J. Cho, F. M. Torti and S. V. Torti, Cell. Mol. Life Sci., 2008, 65, 1631.


24 Y. Zhang, C. Yang, W. Wang, J. Liu, Q. Liu, F. Huang, L. Chu, H. Gao, C. Li, D. Kong, Q. Liu and J. Liu, Sci. Rep., 2016, 6, 1– 12.


25 X. Yang, Z. Li, N. Wang, L. Li, L. Song, T. He, L. Sun, Z. Wang, Q. Wu, N. Luo, C. Yi and C. Gong, Sci. Rep., 2015, 5, 1–15.


26 D. Wang, S. M. Veena, K. Stevenson, C. Tang, B. Ho, J. D. Suh, V. M. Duarte, K. F. Faull, K. Mehta, E. S. Srivastan and M. B. Wang, Clin. Cancer Res., 2008, 14, 6228–6236.


27 V. Gupta, A. Aseh, C. N. Rios, B. B. Aggarwal and A. B. Mathur, Int. J. Nanomed., 2009, 4, 115–122.


28 R. K. Das, N. Kasoju and U. Bora, Nanomedicine, 2010, 6, 153– 160.


29 S. Bisht, G. Feldmann, S. Soni, R. Ravi, C. Karikar, A. Maitra and A. Maitra, J. Nanobiotechnol., 2007, 5, 3–21.


30 Y. He, Y. Huang and Y. Cheng, Cryst. Growth Des., 2010, 3, 1021–1024.


31 Bhawana, R. K. Basniwal, H. S. Buttar, V. K. Jain and N. Jain, J. Agric. Food Chem., 2011, 59, 2056–2061.


32 N. Pawar and H. B. Bohidar, Colloids Surf., A, 2009, 333, 120– 125.


33 B. Ruzicka, E. Zaccarelli, L. Zulian, R. Angelini, M. Sztucki, A. Moussaid, T. Narayanan and F. Sciortino, Nat. Mater., 2011, 10, 56–60.


34 R. K. Pujala, Dispersion Stability, Microstructure and Phase Transition of Anisotropic Nanodiscs, Springer Thesis, 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-04555-9.


35 A. Faghihne jad and H. Zeng, Langmuir, 2013, 29, 12443– 12451.

合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——摘要、介绍

合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——材料和方法

合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——结果和讨论

合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——结论、致谢!